سراپا خیس


از عشق و باران


در پاسخ شان چه خواهی گفت؟


اگر بپرسند :


آستینت را کدامیک تر کرده است؟!!!..